+48 12 623 03 45 • +48 12 638 85 30
 • Polski
 • English
 • Deutsch
O nas

Zespół naszej Kancelarii tworzą specjaliści w wielu dziedzinach prawa.

Każdą sprawę traktujemy indywidualnie, starając się, aby treść proponowanych rozwiązań
dopasować maksymalnie do zapotrzebowania i interesu Klienta. Nasza działalność skupia się
głównie na wskazanych poniżej kwestiach. Chętnie jednak podejmujemy się nowych wyzwań.

Podstawą funkcjonowania kancelarii są członkowie jej zespołu, którzy w naszym wypadku
stanowią zgrany zespół dynamicznych i ambitnych specjalistów, dla których praca jest
przede wszystkim pasją. Codziennie staramy się wspierać naszych Klientów wiedzą
i doświadczeniem, które pozwalają nam na wykonywanie zróżnicowanych, w tym bardzo
wymagających zadań.

 

 

German Desk

Od wielu lat z sukcesem obsługujemy Klientów z krajów niemieckojęzycznych. Posiadamy m.in. wieloletnie doświadczenie we współpracy z kancelariami prawnymi z Berlina, Wiednia, Chemnitz oraz Düsseldorfu. Dysponujemy niemieckojęzycznymi ekspertami, którzy zdobywali kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe podczas pracy w renomowanych kancelariach prawnych w Niemczech oraz w Austrii.

Nasza Kancelaria zrzeszona jest w międzynarodowych stowarzyszeniach i organizacjach prawniczych w postaci:

 • Advoselect;
 • Deutsche AnwaltsCooperation (DAC) e.V.;
 • Polsko-Austriackiej Inicjatywie Współpracy Gospodarczej (PAIWG)

Specjalizujemy się w szczególności w doradztwie prawnym oraz obsłudze prawnej z zakresu:

 • prawa nieruchomości (w tym w zakresie procesu inwestycyjnego);
 • zakładania spółek prawa handlowego;
 • międzynarodowych umów gospodarczych;
 • międzynarodowego prawa spadkowego;
 • problematyki zasiedzenia nieruchomości.

Specjaliści z tej dziedziny:

Paweł Mastela

Lilianna Mastela-Stoińska

Prawo spółek

Prowadzimy kompleksową obsługę prawną w zakresie organizacji i funkcjonowania spółek kapitałowych oraz ich organów. Wspomagamy klientów w procesach restrukturyzacji. Doradzamy w kształtowaniu ładu korporacyjnego (corporate governance) i szeroko rozumianej sukcesji. Celem optymalizacji korzyści Klienta współpracujemy ze specjalistycznymi podmiotami doradczymi i konsultingowymi.

 Świadczymy usługi m.in. w zakresie:

 • dopasowania formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej do potrzeb i możliwości Klienta;
 • rejestracji spółek;
 • przygotowania due diligence (na potrzeby m.in. inwestorów, polegające na kompleksowym audycie prawnym spółki lub przedsiębiorstwa – w celu wykrycia potencjalnych ryzyk i zagrożeń)
 • konstruowania, analizy i opiniowania zindywidualizowanych umów i statutów spółek;
 • organizacji zgromadzenia wspólników i akcjonariuszy;
 • obrotu i umorzenia udziałów;
 • zmian kapitału zakładowego;
 • podziału, łączenia, przekształceń spółek; ;
 • zaskarżania uchwał wspólników, akcjonariuszy;
 • rozwiązywania i likwidacji spółek;
 • przygotowanie procesu zabezpieczenia i sukcesji firmy.

Specjaliści z tej dziedziny:

Błażej Wałecki

Paweł Mastela

 

Umowy w obrocie gospodarczym

Aktywnie doradzamy w zakresie spraw związanych z prawem zobowiązań, dokonujemy analiz zgodności umów z prawem (compliance), interesem Klienta oraz pod kątem wystąpienia ryzyk prawnych (due diligence). Świadczymy usługi w zakresie zarówno typowych jak i niestandardowych transakcji handlowych, w tym w zakresie handlu międzynarodowego. Nasze usługi świadczone są w języku polskim, angielskim, niemieckim oraz francuskim.

Świadczymy usługi m.in. w zakresie:

 • przygotowania listów intencyjnych,
 • zawierania umów przedwstępnych,
 • prowadzenia negocjacji z kontrahentami Klienta;
 • analizy i konstruowania dopasowanych do potrzeb Klientów umów;
 • doradztwa dotyczącego formy i podstawy prawnej zatrudnienia;
 • prawa pracy;
 • zawierania i egzekwowania umów w obrocie międzynarodowym (m.in. w zakresie zastosowania Konwencji ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów);
 • reprezentowania Klienta na etapie postępowań sądowych i egzekucyjnych;

Specjaliści z tej dziedziny:

Paweł Mastela

Błażej Wałecki

Barbara Kubala – Zielińska

Grzegorz Grela

Prawo ubezpieczeń

Zakres pomocy prawnej udzielanej przez Kancelarię obejmuje zarówno reprezentowanie Klientów w sporach z ubezpieczycielami, jak i ocenę ryzyk związanych z umowami ubezpieczenia, w tym:

 • odzyskiwanie środków wpłaconych przez Klientów tytułem umów ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (czyli tzw. polis inwestycyjnych – „polisolokat”);
 • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu szkód na mieniu oraz szkód na osobie, w tym dochodzenie zadośćuczynienia za krzywdę;
 • reprezentowanie Klientów w sporach z zakresu ubezpieczeń gospodarczych;
 • analiza umów ubezpieczenia, w tym umów ubezpieczenia na życie oraz ubezpieczenia mienia, ubezpieczeń gospodarczych, gwarancji ubezpieczeniowych – w zakresie wskazania ryzyka prawnego obciążającego Klienta.

Specjaliści z tej dziedziny:

Błażej Wałecki

Ochrona danych osobowych

Doradzamy Klientom w zakresie wprowadzenia i aktualizacji obligatoryjnych narzędzi prawnych w zakresie ochrony danych osobowych. Nasze usługi obejmują m.in.:

 • pomoc w przygotowaniu się do wymogów stawianych przez RODO (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
 • przeprowadzenie due diligence procesu przetwarzania danych osobowych zakończone przedstawieniem konkretnych rozwiązań w stosunku do zaobserwowanych u Klienta nieprawidłowości;
 • sporządzanie projektów obligatoryjnej i dodatkowej dokumentacji w zakresie legalnego przetwarzania danych osobowych, a także umów o powierzeniu przetwarzania i udostępnieniu danych osobowych;
 • analizę i konstruowanie dopasowanych do potrzeb Klienta klauzul informacyjnych oraz formułek umożliwiających legalne pozyskiwanie i przetwarzanie danych osobowych, w tym z uwzględnieniem ich wykorzystania na cele marketingowe;
 • opinie prawne z zakresu ochrony danych osobowych;
 • prowadzenie warsztatów z zakresu ochrony danych osobowych;

Specjaliści z tej dziedziny:

Barbara Kubala – Zielińska

Błażej Wałecki

Prawo nieruchomości

Kancelaria z powodzeniem świadczy pełen wachlarz usług związanych z prawem nieruchomości, zarówno na rzecz klientów polskich, jak i zagranicznych. Do najczęstszych projektów należą procesy nabycia, odzyskania lub inwestycji w nieruchomości. W tym zakresie nasz zespół:

 • przygotowuje due diligence nieruchomości w celu identyfikacji ryzyk jakie mogą pojawić się w związku z określoną nieruchomością;
 • negocjuje oraz projektuje umowy, w tym przedwstępne;
 • rejestruje zmiany w księgach wieczystych;
 • doradza i reprezentuje w sprawach administracyjnych i sądowych związanych z inwestowaniem w nieruchomości;
 • weryfikuje historyczny stan prawny nieruchomości, z uwzględnieniem nieruchomości wywłaszczonych;
 • reprezentuje Klientów w czynnościach i postępowaniach mających na celu odzyskiwanie utraconych nieruchomości;

Świadczymy również usługi w zakresie:

 • uzgadnianie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym;
 • sporządzania, opiniowania, negocjowania umów (w tym także umów najmu i dzierżawy  – dotyczących nieruchomości gruntowych, lokalowych i budynkowych;)
 • obsługi procesu inwestycyjnego;
 • ustanowienia, zniesienia hipoteki/służebności/użytkowania;
 • podziałów nieruchomości, w tym zniesienia współwłasności nieruchomości;
 • zasiedzenia nieruchomości;

 Specjaliści z tej dziedziny:

Paweł Mastela

Błażej Wałecki

Prawo administracyjne

Naszym Klientom oferujemy doradztwo prawne i reprezentowanie stron w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych dotyczących przede wszystkim:

 • nieruchomości (w tym w zakresie procesu inwestycyjnego);
 • działalności gospodarczej (w tym uzyskiwań koncesji i zezwoleń);
 • ubezpieczeń społecznych (w tym prowadzenia wszelkiego rodzaju spraw przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych);
 • postępowania przed Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi;
 • legalizacji pobytu cudzoziemców;

Specjaliści z tej dziedziny:

Paweł Mastela

Grzegorz Grela

Lilianna Mastela-Stoińska

Prawo spadkowe

Pomagamy Klientom w zabezpieczeniu ich następców prawnych. Doradzamy w zakresie rozrządzeń na wypadek śmierci poprzez testament czy zapis i zapis windykacyjny, a także innych instytucji prawa spadkowego, np. umowy o zrzeczenie się dziedziczenia. Dopasowujemy rozrządzenia spadkowe do charakteru działalności gospodarczej prowadzonej przez Klienta lub do jego sytuacji rodzinnej.

Udzielamy również pomocy spadkobiercom.

 Nasze usługi obejmują m.in.:

 • Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku,
 • Poszukiwanie spadkobierców,
 • Sprawy związane z odrzuceniem spadku,
 • Sprawy związane z dochodzeniem roszczeń o zachowek.
 • Sporządzanie umów o dział spadku, a także reprezentację naszych Klientów w postępowaniach o jego sądowy podział.

Specjaliści z tej dziedziny:

Paweł Mastela

Lilianna Mastela – Stoińska

E-commerce, prawo ochrony konkurencji i konsumentów

Prawnicy Kancelarii świadczą usługi zarówno na rzecz przedsiębiorców chcących zadbać o zgodne z prawem konsumenckim i prawem ochrony konkurencji prowadzenie działalności gospodarczej, jak i na rzecz konsumentów reprezentując ich w sporach z przedsiębiorcami. Nasze usługi dotyczą w szczególności branży e-commerce (usług świadczonych drogą elektroniczną).

Świadczymy usługi w zakresie:

 • due dilgence prawnych aspektów regulaminów, cenników, kampanii promocyjnych i marketingowych (ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania narzędzi internetowych), ogólnych warunków umów;
 • reprezentowania klientów przed organami i sądami w sprawach z zakresu m.in.:
  • prawa ochrony konsumentów, w tym w szczególności w zakresie stosowania przez przedsiębiorców klauzul abuzywnych/postanowień niedozwolonych;
  • funkcjonowania e-biznesu;
  • czynów nieuczciwej konkurencji;
 • legalizacji świadczenia usług drogą elektroniczną;
 • roszczeń z tytułu niezgodności towaru z umową, gwarancji oraz stosowania niedozwolonych postanowień w umowach i wzorcach umów;
 • przygotowywania i negocjowanie umów dotyczących usług internetowych, w tym umów w zakresie social media i kampanii marketingowych;
 • opracowywania regulaminów i polityk prywatności portali internetowych, sklepów internetowych i aplikacji mobilnych;

Specjaliści z tej dziedziny:

Barbara Kubala – Zielińska

Postępowania sądowe

Wśród swojego zespołu posiadamy osoby mające ponad 20 letnie doświadczenie w sprawach sądowych. Zgromadzona wiedza pozwala na skuteczne doradzanie oraz reprezentację Klientów w procesach sądowych m.in. z zakresu:

 • egzekucji umów handlowych, w tym z zakresu handlu międzynarodowego;
 • prawa bankowego i ubezpieczeń;
 • spraw o prawa majątkowe i niemajątkowe;
 • prawa korporacyjnego;
 • prawa budowlanego, rozliczeń inwestycji budowlanych;
 • prawa własności/posiadania nieruchomości, w tym lokalowych;
 • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;

 Specjaliści z tej dziedziny:

Grzegorz Grela

Barbara Kubala – Zielińska

Prawo bankowe

Kancelaria reprezentuje interesy Klientów zarówno w postępowaniach sądowych, jak i w zakresie analizy i negocjowania umów z instytucjami finansowymi. W szczególności zajmujemy się:

 • sprawami tzw. kredytów frankowych – w tym zakresie reprezentujemy Klientów w sporach sądowych dot. stwierdzenia przez sąd nieważności klauzul waloryzacyjnych, na podstawie których następuje wzrost zadłużenia kredytobiorcy frankowego;
 • sprawami z innych umów kredytowych, w tym kredytów udzielonych w złotówkach oraz kredytów walutowych – dot. stwierdzenia nieważności określonych postanowień umownych i mających na celu redukcję zadłużenia kredytobiorcy;
 • analizą umów kredytowych w zakresie poszukiwania postanowień umownych mogących rodzić szczególne ryzyka dla kredytobiorcy;

 

Prawo rodzinne

Zdajemy sobie sprawę, że sprawy rodzinne należą do wyjątkowej kategorii spraw. Nasz zespół dba o to, aby Klienci poza merytorycznym wsparciem spotkali się ze zrozumieniem i właściwą opieką aż do czasu ostatecznego zakończenia postępowania.

Oferujemy pomoc m.in. w następujących sprawach związanych z problematyką prawa rodzinnego i opiekuńczego:

 • sprawy alimentacyjne;
 • sprawy dotyczące ustalenia kontaktów z dzieckiem;
 • sprawy o rozwód i separację;
 • sprawy dotyczące pozbawienia bądź ograniczenia władzy rodzicielskiej;

 

Skontaktuj się z nami lub umów spotkanie
Wyślij wiadomość przez formularz lub zadzwoń do nas +48 12 623 03 45 i +48 12 638 85 30

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu dostosowania się do Twoich preferencji oraz w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania strony www. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj więcej informacji

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Dla Państwa wygody strona internetowa naszej Kancelarii (dalej: Strona) używa plików cookies oraz innych podobnych technologii stosowanych w tym samym co cookies celu, do których w takim samym stopniu odnoszą się informacje wskazane poniżej.

CZYM SĄ PLIKI COOKIES?

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na Państwa komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

W JAKIM CELU WYKORZYSTUJEMY PLIKI COOKIES?

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
• dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych - w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
• tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
• utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

JAKIEGO RODZAJE PLIKÓW COOKIES SĄ WYKORZYSTYWANE PODCZAS KORZYSTANIE ZE STRONY?

Wykorzystujemy niżej wskazane pliki cookies:
• "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
• pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
• pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
• "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
• "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

WYŁĄCZENIE PLIKÓW COOKIES

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

JAK WYŁĄCZYĆ PLIKI COOKIE W PRZEGLĄDARCE?

Celem wyłączenia lub modyfikacji ustawień w zakresie zapisywania plików cookies odsyłamy do instrukcji zawartych przez poszczególnych operatorów wskazanych poniżej przeglądarek internetowych:
• Przeglądarka Opera
• Przeglądarka Firefox
• Przeglądarka Chrome
• Przeglądarka Internet Explorer
• Przeglądarka Safari

W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. W tym miejscu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookie”.

Close

X

REGULAMIN SERWISU

Przedstawiamy Państwu dokument mający na celu wyjaśnienie zasad działania Strony internetowej (dalej: Strona), na której mamy przyjemność Państwa gościć. Jako praktycy prawa przykładamy ogromną wagę, by stosowane przez nas praktyki i nasze działania były dla Państwa przejrzyste dlatego zachęcamy do zapoznania się z poniżej zaprezentowanym dokumentem.

Wyjaśnia on szereg istotnych kwestii dotyczących (m.in.):

 1. kontaktu z Kancelarią;
 2. wykorzystywanych podczas korzystania ze Strony plików cookies i innych analogicznych form ingerencji w Państwa urządzenia;
 3. gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania przez Kancelarię danych osobowych;
 4. funkcjonującego wewnątrz naszej Kancelarii oprogramowania Vicarius, dzięki któremu nasi Klienci mogą sprawdzać stan swoich spraw z każdego miejsca i urządzenia mającego dostęp do Internetu.

Jeśli którykolwiek z zapisów jest dla Państwa niejasny lub budzi Państwa wątpliwość – zapraszamy do kontaktu: biuro@kancelaria.biz.pl. Strona jest często miejscem naszego pierwszego kontaktu z Państwem, stąd jesteśmy wdzięczni za wszelkie uwagi i sugestie, chcąc aby jakość naszych usług szła w parze z satysfakcją Klienta i właściwą atmosferą współpracy.

 

Spis treści

§1 Definicje

§2 Postanowienia ogólne

§3 Wymagania techniczne, transmisja danych i cyberbezpieczeństwo

§4 Dane osobowe

§5 Pliki Cookies

§6 Vicarius

§7 Odpowiedzialność kancelarii

§8 Postępowanie reklamacyjne

§9 Postanowienia końcowe

 

 §DEFINICJE

Ilekroć w treści Regulaminu jest mowa o:

 1. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy dokument o nazwie „Regulamin serwisu”;
 2. Kancelarii – należy przez to rozumieć spółkę Mastela Wałecki i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska z siedzibę w Krakowie (31-514) przy Al. Płk. W Beliny- Prażmowskiego 24, posiadająca numer NIP: 676242814, posiadającą numer REGON: 121342238, świadczącą Użytkownikom Usługi;
 3. Kliencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zawarła z Kancelarią Umowę;
 4. Umowie – należy przez to rozumieć umowę pomiędzy Klientem, a Kancelarią o świadczenie przez radców prawnych i aplikantów radcowskich współpracujących w ramach Kancelarii pomocy prawnej;
 5. Usługach – należy przez to rozumieć udostępnione za pośrednictwem Strony funkcjonalności w postaci Strefy Klienta oraz Formularza kontaktowego.
 6. Użytkowniku — należy przez to rozumieć osobę fizyczną korzystającą ze Strony, w imieniu własnym lub na rzecz osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 7. Formularzu kontaktowym – należy przez to rozumieć jeden z formularzy służących do kontaktu z Kancelarią lub poszczególnymi członkami zespołu Kancelarii, umieszczony na Stronie, zobowiązujący Użytkownika do podania następujących danych: Imienia, Nazwiska, Numeru telefonu, adresu email.
 8. Strefa Klienta – należy przez to rozumieć dostępny za pośrednictwem Strony, a utworzony wskutek dokonanej przez Kancelarię Rejestracji profil Klienta w serwisie Vicarius, zabezpieczony Loginem i indywidualnym Hasłem, do którego dostęp możliwy jest za pośrednictwem:
  1. odnośnika przesłanego Klientowi na wskazany przez niego adres email; lub
  2. adresu: https://kancelaria-biz.adic.com.pl/; lub
  3. Strony poprzez kliknięcie w ikonkę Strefy Klienta.
 9. Vicariusie – należy przez to rozumieć serwis służący (m.in.) do umożliwienia zindywidualizowanemu, zarejestrowanemu i zalogowanemu Klientowi do zapoznania się ze stanem jego sprawy, kalendarzem czynności, dokumentami udostępnionymi Klientowi w sprawie, a pochodzącymi zarówno z Kancelarii jak i źródeł zewnętrznych, historią płatności, do którego logowanie odbywa się za pośrednictwem adresu: https://kancelaria-biz.adic.com.pl/ lub Strefy Klienta.
 10. Haśle – należy przez to rozumieć ciąg znaków, liter i cyfr wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Strefy Klienta, udostępniony automatycznie zarejestrowanemu Klientowi, który otrzymał w skierowanej na wskazany przez niego adres email wskutek Rejestracji, a którego zmiana możliwa jest po pierwszym zalogowaniu się do Vicariusa;
 11. Loginie – należy przez to rozumieć indywidualne oznaczenie Klienta, nadane przez Kancelarię, wymagane wraz z Hasłem do obsługi Strefy Klienta;
 12. Rejestracji – należ przez to rozumieć przyznanie wybranym przez Kancelarię Klientom uprawnień do możliwości bieżącego obserwowania online przebiegu prowadzonych na ich rzecz przez Kancelarię spraw, skutkujące utworzeniem w Vicariusie profilu Klienta umozliwiającego mu korzystanie ze Strefy Klienta;
 13. Urządzeniu Użytkownika – należy przez to rozumieć należące do Użytkownika urządzenie telekomunikacyjne w postaci przede wszystkim telefonu komórkowego, smartfonu, tabletu lub innego urządzenie mobilnego z dostępem do sieci Internet, przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci, tj. telekomunikacyjne urządzenie końcowe w rozumieniu art. 2 pkt 43 Prawa telekomunikacyjnego.
 14. Stronie – należy przez to rozumieć serwis internetowy dostępny pod adresem URL: http://www.kancelaria.biz.pl/, za pomocą którego Użytkownik może (m.in.):
  1. skontaktować się z Kancelarią lub członkami jej zespołu;
  2. skorzystać z Panelu klienta, pod warunkiem posiadania statusu Klienta i podjęcia przez Kancelarię decyzji o jego Rejestracji;
  3. zapoznać się z działalnością Kancelarii;
  4. poznać zespół kancelarii;
  5. śledzić bloga z aktualnościami publikowanymi przez członków Zespołu Kancelarii;
 15. poczcie elektronicznej – należy przez to rozumieć wykorzystywaną przez Użytkownika lub Kancelarię usługę internetową, świadczoną przez podmiot trzeci, a służąca do przesyłania wiadomości tekstowych, jak i multimedialnych, tzw. wiadomości email.
 16. Kodeksie Cywilnym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
 17. Ustawie o ochronie danych osobowych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;
 18. Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
 19. Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczna (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1244, ze zm.).

 

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Podmiotem prowadzącym Stronę jest Kancelaria.
 2. Regulamin określa zasady świadczenia przez Kancelarię Usług za pośrednictwem Strony, w tym prawa i obowiązki Użytkowników lub Klientów wynikające z podjęcia przez nich decyzji o korzystaniu ze Strony lub Vicariusa oraz określa zakres odpowiedzialności Kancelarii, Użytkowników i Klientów.
 1. Akceptując Regulamin Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postawienia oraz zobowiązuje się̨ do ich przestrzegania.
 2. Akceptacja warunków Regulaminu jest dobrowolna, lecz niezbędna celem skorzystania z Usług.
 3. Jeżeli jakiekolwiek zapisy Regulaminu pozostają w niezgodności z przepisami prawa regulującymi prawa konsumentów nie stosuje się ich, chyba, że możliwa jest zgodna z prawem interpretacja tych zapisó
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem uruchomienia Strony.
 5. Regulamin zostaje udostępniony nieodpłatnie na Stronie w formie umożliwiającej nieodpłatne utrwalanie, przechowywanie oraz odtwarzanie przez Użytkownika.
 6. Treść zawarta w Regulaminie może być utrwalana i zwielokrotniana przez Użytkownika dowolną techniką na dowolnych nośnikach jednakże w celach wyłącznie związanych z korzystaniem ze Strony Kancelarii.

 

§3 WYMAGANIA TECHNICZNE, TRANSMISJA DANYCH I CYBERBEZPIECZEŃSTWO

 1. Korzystanie ze Strony wymaga posiadania komputera lub urządzenia mobilnego połączonego z siecią Internet oraz wyposażonego w przeglądarkę internetową Mozilla Firefox w wersji 52.0.1 lub wyższej, Google Chrome w wersji 57.0.2987.110 lub wyższej, Safari w wersji 10.1 lub wyższej, korzystanie z Formularza kontaktowego wymaga dodatkowo aktywnego konta e-mail.
 2. Kancelaria zaleca wykorzystywanie najnowszych dostępnych wersji przeglądarek, o których mowa w ust. 1 powyżej.
 3. Kancelaria świadczy zainteresowanym Użytkownikom Usługi przy wykorzystaniu drogi elektronicznej.
 4. Świadczenie usług droga elektroniczną co do zasady bez względu na podjęte kroki, mając na uwadze charakter tych usług może wiązać się z ryzykiem m.in.:
  1. otrzymania przez Użytkownika spamu, czyli niezamówionej informacji reklamowej (handlowej) przekazywane drogą elektroniczną;
  2. oddziaływania na Użytkownika oprogramowania typu malware lub sniffer;
  3. Zainfekowania Urządzenia Użytkownika wirusami komputerowymi;
 5. Użytkownik akceptując Regulamin oświadcza, że jest świadomy ryzyka jakie niesie za sobą świadczenie usług droga elektroniczną i mimo to decyduje się na korzystanie z świadczonych w ten sposób Usług.
 6. Kancelaria ma prawo kontaktować z Użytkownikiem za pośrednictwem podanych przez niego danych kontaktowych, w tym numeru telefonu i adresu email, celem realizacji Umowy.
 7. Wiadomości poczty elektronicznej wysyłane przez Kancelarię są skanowane skanerem antywirusowym jednak ze względu na specyfikę rozprzestrzeniania się wirusów komputerowych, Kancelaria nie gwarantuje pełnej ochrony przed wszystkimi zagrożeniami, które mogą one spowodować.
 8. Kancelaria informuje, że nie istnieją systemy antywirusowe, które posiadają 100% skuteczność w wykrywaniu wirusów komputerowych, a zatem w celu zwiększenia bezpieczeństwa Kancelaria zaleca Użytkownikom używanie na bieżąco uaktualnianego oprogramowania antywirusowego na każdym urządzeniu, za pośrednictwem którego obsługiwane są usługi jego poczty elektronicznej oraz za pośrednictwem, którego korzysta ze Strony.
 9. Korzystanie ze Strony, w tym dokonanie Rejestracji są̨ nieodpłatne, nie dotyczy to korzystania z innych usług świadczonych przez Kancelarię w zakresie świadczenia pomocy prawnej po zawarciu Umowy.
 10. Korzystanie ze Strony wiąże się z koniecznością wykorzystania przez Użytkownika świadczonej przez podmiot trzeci usługi transmisji danych dostępnej za pośrednictwem sieci telefonii ruchomej lub za pośrednictwem łącza Wifi, w związku z powyższym Użytkownik powinien mieć na uwadze, że:
  1. Kancelaria nie jest dostawcą usług transmisji danych, jak również usług telekomunikacyjnych, jakie są świadczone przez dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych;
  2. Wszelki koszty połączenia Użytkownika ze Stronązwiązane z transferem danych poprzez sieć Internet ponosi Użytkownik, na podstawie odrębnych umów zawartych z operatorami telekomunikacyjnymi lub innymi dostawcami dostępu do sieci Internet;
  3. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnego do korzystania ze Strony i zaleca Użytkownikom monitorowanie pomiaru tak przesyłanych przez urządzenie Użytkownika danych.

 

§4 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych uzyskiwanych od Użytkowników i Klientów jest Kancelaria.
 2. Wszelkie dane kontaktowe Kancelarii wskazane są w Regulaminie oraz na Stronie w zakładce KONTAKT.
 3. Użytkownik ma możliwość korzystania z Formularza kontaktowego po akceptacji  Regulaminu oraz udostępnieniu następujących danych osobowych:
  1. imię i nazwisko;
  2. numer telefonu komórkowego;
  3. adres aktywnego konta e-mail.
 4. Przetwarzanie danych osobowych przy użyciu programu Vicarius uregulowane jest zapisami łączącej Klienta z Kancelarią Umowy.
 5. Podanie danych osobowych wskazanych w ust. 3 jest dobrowolne, ale niezbędne w celu korzystania z funkcjonalności udostępnionych za pomocą Strony, tj. kontaktu z Kancelarią lub członkami jej zespołu.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych i kompletnych danych osobowych.
 7. Odbiorcą opisanych danych osobowych jest Kancelaria.
 8. Czas przetwarzania danych osobowych przez Kancelarię zależy od celu ich udostępnienia i tak:
  1. w przypadku zawarcia Umowy – równy jest okresowi czasu trwania Umowy i ewentualnych roszczeń z niej związanymi.
  2. w przypadku braku zawarcia Umowy – równy jest okresowi przez jaki Użytkownik w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych ma prawo wystąpić wobec Kancelarii z przysługującymi mu a mocy obowiązujących przepisów roszczeniami.
 1. Użytkownik ma prawo żądania, by Kancelaria przesłała przetwarzane przez niego dane osobowe Użytkownika bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
 2. Dane osobowe Użytkowników mogą być przez nich przeglądane, poprawiane, usuwane i zmieniane (modyfikacja danych) w każdym czasie, a modyfikacja danych nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami na rzecz Kancelarii.
 3. Użytkownik ma prawo zwrócić się do Kancelarii z żądaniem usunięcia, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących osoby Użytkownika oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 4. Każdy Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Kancelarię ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (dalej: Skarga).
 5. Skarga powinna być zaadresowana na Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa lub może zostać wniesiona również za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej – w celu skorzystania z tego środka komunikacji należy kierować się wskazówkami zawartymi na stronie internetowej: http://www.giodo.gov.pl/493/.
 6. Kancelaria przetwarza dane osobowe Użytkowników w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

 

§5 PLIKI COOKIES

 1. Strona wykorzystują pliki „cookies”(ciasteczka, dalej: Cookies).
 2. Podczas korzystania przez Użytkownika ze Strony pojawia się komunikat informujący o wykorzystywaniu przez Kancelarię  plików cookies, dostępny na Stronie do momentu kliknięcia słowo „Akceptuję”.
 3. Polityka Cookies informująca o tym co to są pliki cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy jest dostępna poprzez kliknięcie w odnośnik „więcej informacji” dostępny w treści komunikatu, o którym mowa w ust.2.

 

§6 VICARIUS

 

 1. Korzystanie ze Strefy Klienta uwarunkowane jest uprzednią Rejestracją Klienta w serwisie Vicarius dokonywanym przez Kancelarię.
 2. Rejestracja jest bezpłatna i dotyczy Klientów, co do których Kancelaria uzna, ze względu na specyfikę lub poziom skomplikowania sprawy, że wskazane jest, aby na bieżąco online mogli śledzić przebieg prowadzonych na ich rzecz spraw.
 3. Rejestracja ta polega na:
  1. nadaniu Klientowi Loginu:
  2. wysłaniu Klientowi Hasła;
  3. udostępnieniu Klientowi treści i plików w programie Vicarius.
 4. Uwierzytelnianie dostępu do Profilu Klienta następuje każdorazowo poprzez podanie Loginu oraz Hasł
 5. Korzystanie ze Strefy Klienta jest możliwe 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 6. Użytkownikowi przysługuje prawo do zmiany Hasła w dowolnym momencie.
 7. Użytkownik zobowiązany jest do nieudostępniania Hasła i Loginu do Konta Użytkownika podmiotom trzecim.
 8. Do korzystania z Vicariusa stosuje się odpowiednio zapisy Regulaminu regulujące korzystanie ze Strony.

 

§7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ KANCELARII

 

 1. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź́ ograniczenia techniczne powstałe w związku z właściwościami lub stanem technicznym Urządzenia użytkownika oraz w związku z infrastrukturą telekomunikacyjną, z której korzysta Użytkownik.
 2. Kancelaria zastrzega sobie prawo do wycofania lub modyfikacji dostępnych za pośrednictwem Strony funkcji.
 3. Kancelaria zastrzega sobie możliwość zawieszenia świadczenia Usług z uwagi na konieczność usunięcia zagrożenia, konserwacji, przeglądu, modyfikacji lub rozbudowy wykorzystywanej przez Kancelarię infrastruktury technicznej.
 4. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu Usług wynikające z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, w szczególności za utratę przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) jego Loginu lub Hasła. Kancelaria odpowiada jednak, jeśli utrata przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego Hasła lub Loginu nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Kancelarię lub przyczyn, za które Kancelaria ponosi odpowiedzialność.
 5. Klient powinien niezwłocznie powiadomić́ Kancelarię, o każdym przypadku naruszenia jego praw do Loginu i/lub Hasła, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

 

§8 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

 1. Kancelaria dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane działanie Strony i dostępnych za jej pośrednictwem funkcjonalności.
 2. Nieprawidłowości związane ze świadczeniem przez Kancelarię Usług Użytkownik może zgłaszać́ za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@kancelaria.biz.pl .
 3. Kancelaria rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą̨ poczty elektronicznej:
  1. czy uznaje reklamację;
  2. w jaki sposób zamierza ją rozpatrzyć;
  3. informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.
 4. Użytkownik może wykorzystywać adres poczty elektronicznej Kancelarii: biuro@kancelaria.biz.pl również celem zgłaszania innych niż reklamacje uwag lub pytań dotyczących Usług lub Strony.
 5. Użytkownik ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Należą do nich:
  1. Mediacja – prowadzona przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej (WIIH) oraz ich zamiejscowe oddziały (np. http://www.krakow.wiih.gov.pl/Content/Page/podstawowe_informacje );
  2. Stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy WIIH;
  3. Miejscy (powiatowi) rzecznicy konsumentów (https://www.uokik.gov.pl/pomoc.php);
  4. Platforma ODR – punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, służący pozasądowemu rozstrzyganiu sporów konsumenckich dotyczących transakcji internetowych, umieszczony pod adresem URL: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL;
 6. Szczegółowe informacje na temat zasad dostępu do procedur pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, zostały umieszczone na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pod adresem URL: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php .

 

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Kancelaria zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
 2. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna z momentem umieszczenia nowego Regulaminu na Stronie lub z dniem wskazanym w komunikacie o zmianie Regulaminu zamieszczonym na Stronie.
 3. Uznanie poszczególnych postanowień́ Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź́ nieskuteczne, nie wpływa na ważność́ czy skuteczność́ pozostałych postanowień́ Regulaminu.
 4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Kancelarią, a Użytkownikiem zostają̨ poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postepowania cywilnego.
 5. Postanowienia Regulaminu stosuje się z uwzględnieniem norm bezwzględnie obowiązujących regulujących stosunki prawne z Konsumentami.